avatar

David Junhao Zhang

Ph.D. Student
National University of Singapore
junhaozhang98 (at) gmail.com


Hello 👋!

I am Junhao Zhang, a third year Ph.D. student at Show Lab, National University of Singapore, working with Prof. Mike Zheng Shou. I obtained my Bachelor’s Degree of Engineering from Shandong University in June 2020.

My research interests now are video diffusion model and personalized video generation, past synthetic data pretraining, network architecture and 3D point cloud processing.

News

Selected Publications [Google Scholar]

 1. arXiv
  Yuchao Gu, Yipin Zhou, Bichen Wu, Licheng Yu, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang, Mike Zheng Shou, Kevin Tang
  arXiv, 2023.

 2. arXiv
  David Junhao Zhang, Jay Zhangjie Wu, Jia-Wei Liu, Rui Zhao, Lingmin Ran, Yuchao Gu, Difei Gao, Mike Zheng Shou
  arXiv, 2023.

 3. arxiv
  Rui Zhao, Yuchao Gu, Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang, Jiawei Liu, Weijia Wu, Jussi Keppo, Mike Zheng Shou
  arxiv, 2023.

 4. arxiv
  David Junhao Zhang, Heng Wang, Chuhui Xue, Rui Yan, Wenqing Zhang, Song Bai, Mike Zheng Shou
  arxiv, 2023.

 5. arxiv
  David Junhao Zhang, Mutian Xu, Chuhui Xue, Wenqing Zhang, Xiaoguang Han, Song Bai, Mike Zheng Shou
  arxiv, 2023.

 6. ICCV
  Jay Zhangjie Wu, David Junhao Zhang , Wynne Hsu, Mengmi Zhang, Mike Zheng Shou
  IEEE Conference on International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023.

 7. ECCV
  David Junhao Zhang , Kunchang Li, Yali Wang, Yunpeng Chen, Shashwat Chandra, Yu Qiao, Luoqi Liu, Mike Zheng Shou
  European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

 8. CVPR
  Mingfei Han*, David Junhao Zhang* , Yali Wang, Ruiyan, Lina Yao, Xiaojun Chang and Yu Qiao (* equal contribution)
  Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022.

 9. TIP
  Junhao Zhang* , Yali Wang, Zhipeng Zhou, Tianyu Luan, Zhe Wang, Yu Qiao
  IEEE Transactions on Image Processing(TIP), 20231

 10. AAAI
  Mutian Xu*, Junhao Zhang* , Zhipeng Zhou, Mingye Xu, Xiaojuan Qi and Yu Qiao (* equal contribution)
  The AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021.

 11. AAAI
  Tianyu Luan*, Yali Wang*, Junhao Zhang* , Zhe Wang, Zhipeng Zhou and Yu Qiao (* equal contribution)
  The AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021.

Services

Conference Reviewers

Journal Reviewers


© David Zhang, 2023